شرکت مهاب

چربی گیر صنعتی دارای چهار مرحله است : 1- تولید حباب درون محلول چرب 2- برخورد بین حبابهای گاز و قطرات روغن 3- چسبیدن ذرات روغن به حبابهای گاز. 4- صعود مجموعه هوابخاطر دانسیته پایین تر چربی نسبت به آب

نمایش 1 نتیحه

Enter your keyword