چربی گیر صنعتی

چربی گیر صنعتی دارای چهار مرحله است :
1- تولید حباب درون محلول چرب
2- برخورد بین حبابهای گاز و قطرات روغن
3- چسبیدن ذرات روغن به حبابهای گاز.
4- صعود مجموعه هوابخاطر دانسیته پایین تر چربی نسبت به آب

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه